Author Archives: admin

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng  Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực địa lý, tài nguyên thiên nhiên, môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ Các hoạt […]